• Mark 

  [mɑ:k]Exempel
   
  • mansnamn

    

   bibl. Markus

    
   • Exempel:
   • St. (Saint) Mark the Evangelist evangelisten Markus
 • 1 

  mark 

  [mɑ:k]
   
  • substantiv

   mark mynt

    
 • 2 

  mark 

  [mɑ:k]
   
  • substantiv

   märke, fläck <who has made these dirty marks on my new book?>, prick; ärr; spår

    
   • Exempel:
   • leave (make) a mark on sätta sitt märke (sin prägel) på, lämna spår hos; göra [starkt] intryck på <his book made a great mark on the critics>
   • the pen leaves no mark pennan tar inte
   • leave one's mark lämna spår efter sig
   • make one's mark [in the world] göra sig ett namn, utmärka sig, bli berömd

   [känne]tecken, kännemärke, bevis <of på>; uttryck <of för>

    
   • Exempel:
   • ⁅grey hair is not always⁆ a mark of age …ett ålderstecken
   • a mark of ⁅good breeding (health, suffering)⁆ ett tecken på…
   • a mark of gratitude ett bevis på (uttryck för) tacksamhet

   märke, tecken; bomärke <make (rita) one's mark>

    
   • Exempel:
   • the mark of the beast bibl. vilddjurets märke
   • exclamation mark el. mark of exclamation utropstecken
   • mark of origin hand. ursprungsbeteckning
   • John Smith, his mark John Smiths bomärke
   • put a mark against sätta märke för

   riktmärke <the tower was a mark for the flyers>; sjömärke

    

   streck på en skala, märke på t.ex. logglina, [normal] standard; inställning på t.ex. ugnsvred

    
   • Exempel:
   • overstep the mark överskrida gränsen, gå för långt
   • pass the million mark passera miljonstrecket
   • be below the mark a) inte hålla (fylla) måttet, vara otillfredsställande, inte uppfylla kraven, vara under genomsnittet b) inte vara kry (i form)
   • be up to the mark a) hålla (fylla) måttet, vara tillfredsställande (nog) b) vara [riktigt] kry (i sitt esse, i form)
   • I don't feel quite up to the mark jag känner mig inte riktigt kry (i form)
   • keep sb up to the mark bildl. ta ngn i örat

   betyg <get good marks>, poäng <get 72 marks out of 100 for (i) geography>

    
   • Exempel:
   • he got a bad mark for being late han fick anmärkning för sen ankomst

   mål, prick, skottavla; boxn. solarplexus, maggrop

    
   • Exempel:
   • he's an easy mark vard. han är ett tacksamt offer lättlurad
   • hit the mark a) träffa prick (rätt) b) slå huvudet på spiken c) lyckas
   • miss the mark a) bomma, missa [målet] b) förfela sitt mål, misslyckas c) missta sig <äv. fall short of the mark>
   • beside the mark vid sidan av [målet] äv. bildl., inte på sin plats
   • ⁅your calculation⁆ is beside the mark …håller inte streck
   • that is nearer the mark det kommer sanningen närmare
   • wide of the mark, se wide, wide

   sport. startlinje

    
   • Exempel:
   • on your marks, get set, go! på era platser (klara), färdiga, gå!
   • quick (slow) off the mark snabb (långsam, trög) i starten, snabb (långsam) i vändningarna

   typ, modell t.ex. av flygplan <Meteor Mark IV>; kvalitet, sort; vard. typ <she's just my mark>, stil

    
   • Exempel:
   • that's just your mark vard. (iron.) det är något [som passar] för dig, det är väl din stil

   Exempel

    
   • Exempel:
   • of mark av [stor] betydelse, betydande, framstående <a man of mark>
   • of great mark av stor betydelse, mycket betydande (framstående)

   vet.med. böna hos häst <äv. mark of mouth>

    

   Exempel

    
   • Exempel:
   • [God] save the mark ursäktande el. ironiskt om jag så får säga, med förlov [sagt]; gubevars

   hist. allmänning

    

   åld. gräns; gränsland

    
  • transitivt verb

   sätta märke[n] på, märka <mark sth with chalk, mark clothes (linen)>; stämpla; prissätta; notera, anteckna <the teacher marked the pupil absent (som frånvarande)>

    
   • Exempel:
   • mark one's man utse sitt offer
   • mark red stryka (pricka) för med rött
   • mark down a) sätta ned [priset på] b) notera, anteckna
   • mark off avgränsa <mark off an estate>; märka ut <mark off a border>
   • mark up a) märka upp b) sätta upp [priset på] c) vard. skriva upp, lämna på krita

   markera <the walls mark the boundary of the estate>; utmärka, känneteckna <qualities that mark a great leader>, prägla; märka, sätta [sina] spår hos <such an experience marks you>; beteckna <this speech marks a change of policy>; visa; uttrycka <her smile marked her happiness>, demonstrera, ange, betona

    
   • Exempel:
   • be marked by suffering vara märkt av lidande
   • his writing was marked by originality hans stil präglades av originalitet
   • mark time a) göra på stället marsch b) bildl. stå och stampa på samma fläck, ligga i dödvatten (stilla) c) försöka klara sig <we must mark time till the goods arrive>
   • mark the time slå takten

   sport. markera

    

   betygsätta, rätta <mark a paper (skrivning)>; bedöma <this essay is difficult to mark>

    

   pricka (märka) ut <mark a route>

    
   • Exempel:
   • mark off pricka för
   • mark out staka ut <mark out boundaries>; strecka; planera; utse, välja ut, bestämma <for till>

   märka, lägga märke till; lägga på hjärtat; jakt. ta märke på <äv. mark down>

    
   • Exempel:
   • mark me el. mark my words märk (sanna) mina ord, kom ihåg vad jag säger, kom det ihåg
   • mark well märk väl, nota bene
  • intransitivt verb

   sätta märken

    
   • Exempel:
   • this pen won't mark den här pennan tar inte

   sport. markera; föra protokoll

    

   märka, se upp

    
 • St. Mark 

   
  Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
  • D-mark 

    
   Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
   • identification mark 

    [aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃ(ə)nmɑ:k]
     
    • substantiv

     igenkänningstecken

      
   • interrogation mark 

    [ɪnˌterə(ʊ)ˈgeɪʃ(ə)nmɑ:k] och
     
    interrogation point  [ɪnˌterə(ʊ)ˈgeɪʃ(ə)npɔɪnt]
     
    • substantiv

     frågetecken

      
   • strawberry mark 

    [ˈstrɔ:b(ə)rɪmɑ:k]
     
    • substantiv

     rödaktigt födelsemärke, eldsmärke

      
   • beauty mark 

    [ˈbju:tɪmɑ:k]
     
   • punctuation mark 

    [ˌpʌŋ(k)tjʊˈeɪʃ(ə)nmɑ:k]
     
    • substantiv

     skiljetecken, interpunktionstecken

      
   • quotation mark 

    [ˌkwəʊˈteɪʃ(ə)nmɑ:k]
     
    • substantiv

     citationstecken, anföringstecken

      
   • Kite mark 

     
    Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
    • hash mark 

      
     Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
     • section mark 

       
      Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
      • stress mark 

       [ˈstresmɑ:k]
        
       • substantiv

        fonet. accenttecken

         
      • question mark 

       [ˈkwestʃ(ə)nmɑ:k]
        
       • substantiv

        frågetecken äv. bildl.

         
      • ripple mark 

        
       Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
       • Charter Mark 

         
        Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
        • hoof mark 

          
         Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
         • black mark 

          [ˌblækˈmɑ:k]
           
          • substantiv

           [skam]fläck; kritik, anmärkning

            
         • gas mark 

          [ˈgæsmɑ:k]
           
          • substantiv

           inställning på vred till gasspis

            
           • Exempel:
           • preheat the oven to gas mark 6 sätt ugnen på 200 °C
         • high water mark 

           
          Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
          • Plimsoll line 

           [ˈplɪms(ə)llaɪn] och
            
           Plimsoll mark  [ˈplɪms(ə)lmɑ:k]
            
           • substantiv

            sjö. lastmärke, fribordsmärke; åld. plimsollmärke

             
          • low-water mark 

           [ˌləʊˈwɔ:təmɑ:k] (förk.LWM)
            
           • substantiv

            lågvattensmärke, lågvattenslinje

             
          • marked 

           [mɑ:kt]
            
           • adjektiv

            märkt etc.; jfr mark

             
            • Exempel:
            • a finely marked animal ett vackert tecknat djur
            • marked cards märkta falska kort
            • he was a marked man han var på förhand dömd (märkt för livet)
            • marked price utsatt pris
            • marked for utsedd (predestinerad) till, bestämd för

            markerad <strongly marked features>, utpräglad <a marked American accent>; tydlig, påfallande, uppenbar, påtaglig, markant <a marked difference (improvement)>; öppet visad

             
          • marking 

           [ˈmɑ:kɪŋ]
            
           • adjektiv

            märk-, märknings-; stämpel-, stämplings-

             
           • substantiv

            märkning, stämpling; markering äv. sport.; betygsättning, rättning <marking of examination papers>; jfr f.ö. mark

             

            teckning <the marking of a bird's feather (an animal's skin)>

             
          • Marks & Sparks 

            
           Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
           • Marks & Spencer 

            [ˌmɑ:ksən(d)ˈspensə]
             
            • stor varuhuskedja <äv. Marks & Spencer's>

              
           • marking ink 

             
            Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
            • marking iron 

              
             Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
             • speech marks 

              [ˈspi:tʃmɑ:ks]
               
              • substantiv i plural

               anföringstecken

                
             • CE-marking 

              [ˌsi:i:ˈmɑ:kɪŋ]
               
              • substantiv

               EU. CE-märkning

                
             • skid marks 

              [ˈskɪdmɑ:ks]
               
              • substantiv i plural

               sladdmärken, sladdspår, bromsspår

                
             • well-marked 

               
              Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
              • scuff marks 

               [ˈskʌfmɑ:ks]
                
               • substantiv i plural

                märken (repor) efter skor

                 
              • full marks 

               [ˌfʊlˈmɑ:ks]
                
               • substantiv i plural

                alla rätt; högsta betyg äv. bildl.

                 
              • Fraser från andra ställen i ordboken
              • exclamation mark (sign, amer. äv. point) el. mark (note, sign) of exclamation utropstecken
              • toe the line (mark)äv. a) ställa upp sig b) bildl. följa partilinjerna; lyda order; hålla sig på mattan
              • mark the turn of the tide markera (beteckna) en vändpunkt
              • wide of the mark (jfr wide); alldeles fel, orimlig, alldeles uppåt väggarna <your answer was wide of the mark>
              • be wide of the markäv. a) skjuta över målet <his criticism was wide of the mark> b) gissa alldeles galet
              • fall (go) wide [of the mark] a) falla [ned] (gå) långt vid sidan [av målet], gå fel, missa <the shot went wide> b) vara (bli) ett slag i luften
              • he spoke wide of the mark vad han sade var alldeles uppåt väggarna
              • printer's mark boktryckarmärke, signet
              • slash[mark] snedstreck
              • low marks skol. låga (dåliga) betyg
              • lubber's line (mark, point) styrstreck
              • manufacturer's mark fabriksmärke
              • ⁅he got 90 marks⁆ out of a maximum of 100 …av maximalt (maximala) 100, …av 100 möjliga
              • miss the mark, se mark
              • overreach the mark skjuta över målet äv. bildl.
              • overshoot the mark skjuta över målet; bildl. äv. gå för långt, ta till i överkant, överdriva
              • overstep the mark sport. göra ett övertramp; bildl. äv. gå för långt, gå till överdrift, överdriva
              • hit the mark (target) träffa prick (rätt); lyckas
              • impress a mark on sätta ett märke på
              • a man of marked individuality en särpräglad personlighet
              • mark of interrogation frågetecken
              • leading marks sjö. ensmärken
              • discriminating mark kännetecken, kännemärke
              • distinctive character (mark) egenart, särprägel
              • distinguishing mark [speciellt] kännetecken
              • ditto mark citationstecken för upprepning
              • he is easy game (easy meat el. an easy mark) han är ett lätt byte (en lättlurad stackare)
              • mark an epoch (a new epoch) bilda epok
              • man-to-man marking sport. punktmarkering

Absolut spänning

Anna Janssons nya kriminalroman handlar om barns utsatthet och hur det förflutna kastar sina mörka skuggor över invånarna på Gotland.
Spänningen är olidlig från början till slut i Inger Frimanssons nya psykologiska thriller "En yxa åt Alice".

Ordappar för Windows Phone

Ordappar för Windows Phone

Nu finns våra ordboksappar för Nokia Lumia 800 och Windows Phone!

Läs mer >>

Ta med dig ordboken i mobilen

Med våra engelska ordappar har du alltid nära till rätt ord och översättning.

Fler ordboksappar