• Mark 

  [mɑ:k]Exempel
   
  • 1

   mansnamn

    
   2

   bibl. Markus

    
   • St. (Saint) Mark the Evangelist evangelisten Markus
 • 1 

  mark 

  [mɑ:k]
   
  • substantiv

   mark mynt

    
 • 2 

  mark 

  [mɑ:k]
   
  • substantiv

   1

   märke, fläck <who has made these dirty marks on my new book?>, prick; ärr; spår

    
   • leave (make) a mark on sätta sitt märke (sin prägel) på, lämna spår hos; göra [starkt] intryck på <his book made a great mark on the critics>
   • the pen leaves no mark pennan tar inte
   • leave one's mark lämna spår efter sig
   • make one's mark [in the world] göra sig ett namn, utmärka sig, bli berömd
   2

   [känne]tecken, kännemärke, bevis <of på>; uttryck <of för>

    
   • ⁅grey hair is not always⁆ a mark of age …ett ålderstecken
   • a mark of ⁅good breeding (health, suffering)⁆ ett tecken på…
   • a mark of gratitude ett bevis på (uttryck för) tacksamhet
   3

   märke, tecken; bomärke <make (rita) one's mark>

    
   • the mark of the beast bibl. vilddjurets märke
   • exclamation mark el. mark of exclamation utropstecken
   • mark of origin hand. ursprungsbeteckning
   • John Smith, his mark John Smiths bomärke
   • put a mark against sätta märke för
   4

   riktmärke <the tower was a mark for the flyers>; sjömärke

    
   5

   streck på en skala, märke på t.ex. logglina, [normal] standard; inställning på t.ex. ugnsvred

    
   • overstep the mark överskrida gränsen, gå för långt
   • pass the million mark passera miljonstrecket
   • be below the mark a) inte hålla (fylla) måttet, vara otillfredsställande, inte uppfylla kraven, vara under genomsnittet b) inte vara kry (i form)
   • be up to the mark a) hålla (fylla) måttet, vara tillfredsställande (nog) b) vara [riktigt] kry (i sitt esse, i form)
   • I don't feel quite up to the mark jag känner mig inte riktigt kry (i form)
   • keep sb up to the mark bildl. ta ngn i örat
   6

   betyg <get good marks>, poäng <get 72 marks out of 100 for (i) geography>

    
   • he got a bad mark for being late han fick anmärkning för sen ankomst
   7

   mål, prick, skottavla; boxn. solarplexus, maggrop

    
   • he's an easy mark vard. han är ett tacksamt offer lättlurad
   • hit the mark a) träffa prick (rätt) b) slå huvudet på spiken c) lyckas
   • miss the mark a) bomma, missa [målet] b) förfela sitt mål, misslyckas c) missta sig <äv. fall short of the mark>
   • beside the mark vid sidan av [målet] äv. bildl., inte på sin plats
   • ⁅your calculation⁆ is beside the mark …håller inte streck
   • that is nearer the mark det kommer sanningen närmare
   • wide of the mark, se wide, wide
   8

   sport. startlinje

    
   • on your marks, get set, go! på era platser (klara), färdiga, gå!
   • quick (slow) off the mark snabb (långsam, trög) i starten, snabb (långsam) i vändningarna
   9

   typ, modell t.ex. av flygplan <Meteor Mark IV>; kvalitet, sort; vard. typ <she's just my mark>, stil

    
   • that's just your mark vard. (iron.) det är något [som passar] för dig, det är väl din stil

   10  Fraser:

    
   • of mark av [stor] betydelse, betydande, framstående <a man of mark>
   • of great mark av stor betydelse, mycket betydande (framstående)
   11

   vet.med. böna hos häst <äv. mark of mouth>

    

   12  Fraser:

    
   • [God] save the mark ursäktande el. ironiskt om jag så får säga, med förlov [sagt]; gubevars
   13

   hist. allmänning

    
   14

   åld. gräns; gränsland

    
  • transitivt verb

   1

   sätta märke[n] på, märka <mark sth with chalk, mark clothes (linen)>; stämpla; prissätta; notera, anteckna <the teacher marked the pupil absent (som frånvarande)>

    
   • mark one's man utse sitt offer
   • mark red stryka (pricka) för med rött
   • mark down a) sätta ned [priset på] b) notera, anteckna
   • mark off avgränsa <mark off an estate>; märka ut <mark off a border>
   • mark up a) märka upp b) sätta upp [priset på] c) vard. skriva upp, lämna på krita
   2

   markera <the walls mark the boundary of the estate>; utmärka, känneteckna <qualities that mark a great leader>, prägla; märka, sätta [sina] spår hos <such an experience marks you>; beteckna <this speech marks a change of policy>; visa; uttrycka <her smile marked her happiness>, demonstrera, ange, betona

    
   • be marked by suffering vara märkt av lidande
   • his writing was marked by originality hans stil präglades av originalitet
   • mark time a) göra på stället marsch b) bildl. stå och stampa på samma fläck, ligga i dödvatten (stilla) c) försöka klara sig <we must mark time till the goods arrive>
   • mark the time slå takten
   3

   sport. markera

    
   4

   betygsätta, rätta <mark a paper (skrivning)>; bedöma <this essay is difficult to mark>

    
   5

   pricka (märka) ut <mark a route>

    
   • mark off pricka för
   • mark out staka ut <mark out boundaries>; strecka; planera; utse, välja ut, bestämma <for till>
   6

   märka, lägga märke till; lägga på hjärtat; jakt. ta märke på <äv. mark down>

    
   • mark me el. mark my words märk (sanna) mina ord, kom ihåg vad jag säger, kom det ihåg
   • mark well märk väl, nota bene
  • intransitivt verb

   1

   sätta märken

    
   • this pen won't mark den här pennan tar inte
   2

   sport. markera; föra protokoll

    
   3

   märka, se upp

    
 • identification mark 

  [aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃ(ə)nmɑ:k]
   
  • substantiv

   igenkänningstecken

    
 • interrogation mark 

  [ɪnˌterə(ʊ)ˈgeɪʃ(ə)nmɑ:k] och
   
  interrogation point  [ɪnˌterə(ʊ)ˈgeɪʃ(ə)npɔɪnt]
   
  • substantiv

   frågetecken

    
 • St. Mark 

   
  Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
  • strawberry mark 

   [ˈstrɔ:b(ə)rɪmɑ:k]
    
   • substantiv

    rödaktigt födelsemärke, eldsmärke

     
  • D-mark 

    
   Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
   • beauty mark 

    [ˈbju:tɪmɑ:k]
     
   • punctuation mark 

    [ˌpʌŋ(k)tjʊˈeɪʃ(ə)nmɑ:k]
     
    • substantiv

     skiljetecken, interpunktionstecken

      
   • quotation mark 

    [ˌkwəʊˈteɪʃ(ə)nmɑ:k]
     
    • substantiv

     citationstecken, anföringstecken

      
   • section mark 

     
    Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
    • hash mark 

      
     Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
     • Kite mark 

       
      Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
      • stress mark 

       [ˈstresmɑ:k]
        
       • substantiv

        fonet. accenttecken

         
      • question mark 

       [ˈkwestʃ(ə)nmɑ:k]
        
       • substantiv

        frågetecken äv. bildl.

         
      • ripple mark 

        
       Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
       • Charter Mark 

         
        Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
        • gas mark 

         [ˈgæsmɑ:k]
          
         • substantiv

          inställning på vred till gasspis

           
          • preheat the oven to gas mark 6 sätt ugnen på 200 °C
        • hoof mark 

          
         Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
         • black mark 

          [ˌblækˈmɑ:k]
           
          • substantiv

           [skam]fläck; kritik, anmärkning

            
         • high water mark 

           
          Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
          • Plimsoll line 

           [ˈplɪms(ə)llaɪn] och
            
           Plimsoll mark  [ˈplɪms(ə)lmɑ:k]
            
           • substantiv

            sjö. lastmärke, fribordsmärke; åld. plimsollmärke

             
          • low-water mark 

           [ˌləʊˈwɔ:təmɑ:k] (förk.LWM)
            
           • substantiv

            lågvattensmärke, lågvattenslinje

             
          • marked 

           [mɑ:kt]
            
           • adjektiv

            1

            märkt etc.; jfr mark

             
            • a finely marked animal ett vackert tecknat djur
            • marked cards märkta falska kort
            • he was a marked man han var på förhand dömd (märkt för livet)
            • marked price utsatt pris
            • marked for utsedd (predestinerad) till, bestämd för
            2

            markerad <strongly marked features>, utpräglad <a marked American accent>; tydlig, påfallande, uppenbar, påtaglig, markant <a marked difference (improvement)>; öppet visad

             
          • marking 

           [ˈmɑ:kɪŋ]
            
           • adjektiv

            märk-, märknings-; stämpel-, stämplings-

             
           • substantiv

            1

            märkning, stämpling; markering äv. sport.; betygsättning, rättning <marking of examination papers>; jfr f.ö. mark

             
            2

            teckning <the marking of a bird's feather (an animal's skin)>

             
          • Marks & Sparks 

            
           Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
           • Marks & Spencer 

            [ˌmɑ:ksən(d)ˈspensə]
             
            • stor varuhuskedja <äv. Marks & Spencer's>

              
           • marking ink 

             
            Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
            • marking iron 

              
             Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
             • speech marks 

              [ˈspi:tʃmɑ:ks]
               
              • substantiv i plural

               anföringstecken

                
             • CE-marking 

              [ˌsi:i:ˈmɑ:kɪŋ]
               
              • substantiv

               EU. CE-märkning

                
             • full marks 

              [ˌfʊlˈmɑ:ks]
               
              • substantiv i plural

               alla rätt; högsta betyg äv. bildl.

                
             • skid marks 

              [ˈskɪdmɑ:ks]
               
              • substantiv i plural

               sladdmärken, sladdspår, bromsspår

                
             • well-marked 

               
              Det här ordet visas bara i Engelska Plus. Välkommen att prenumerera för 19 SEK/mån.
              • scuff marks 

               [ˈskʌfmɑ:ks]
                
               • substantiv i plural

                märken (repor) efter skor

                 
              • Fraser från andra ställen i ordboken
              • exclamation mark (sign, amer. äv. point) el. mark (note, sign) of exclamation utropstecken
              • toe the line (mark)äv. a) ställa upp sig b) bildl. följa partilinjerna; lyda order; hålla sig på mattan
              • mark the turn of the tide markera (beteckna) en vändpunkt
              • wide of the mark (jfr wide); alldeles fel, orimlig, alldeles uppåt väggarna <your answer was wide of the mark>
              • be wide of the markäv. a) skjuta över målet <his criticism was wide of the mark> b) gissa alldeles galet
              • fall (go) wide [of the mark] a) falla [ned] (gå) långt vid sidan [av målet], gå fel, missa <the shot went wide> b) vara (bli) ett slag i luften
              • he spoke wide of the mark vad han sade var alldeles uppåt väggarna
              • printer's mark boktryckarmärke, signet
              • slash[mark] snedstreck
              • low marks skol. låga (dåliga) betyg
              • lubber's line (mark, point) styrstreck
              • manufacturer's mark fabriksmärke
              • ⁅he got 90 marks⁆ out of a maximum of 100 …av maximalt (maximala) 100, …av 100 möjliga
              • miss the mark, se mark
              • overreach the mark skjuta över målet äv. bildl.
              • overshoot the mark skjuta över målet; bildl. äv. gå för långt, ta till i överkant, överdriva
              • overstep the mark sport. göra ett övertramp; bildl. äv. gå för långt, gå till överdrift, överdriva
              • hit the mark (target) träffa prick (rätt); lyckas
              • impress a mark on sätta ett märke på
              • a man of marked individuality en särpräglad personlighet
              • mark of interrogation frågetecken
              • leading marks sjö. ensmärken
              • discriminating mark kännetecken, kännemärke
              • distinctive character (mark) egenart, särprägel
              • distinguishing mark [speciellt] kännetecken
              • ditto mark citationstecken för upprepning
              • he is easy game (easy meat el. an easy mark) han är ett lätt byte (en lättlurad stackare)
              • mark an epoch (a new epoch) bilda epok
              • man-to-man marking sport. punktmarkering
 • Kontakt: Norstedts Förlagsgrupp AB,
 • Ordboksredaktionen, Box 2052, 103 12 Stockholm.
 • e-post: infoord@norstedts.se
 • Org.nr 556045-7748.